LINIE TECHNOLOGICZNE DO CHEMII

 

Projektujemy i budujemy linie technologiczne do chemii przemysłowej, budowlanej i użytkowej.
Kontrakty realizujemy kompleksowo, od wykonania projektu wielobranżowego, poprzez dostawy zbiorników, silosów i urządzeń, następnie montaż mechaniczny i elektryczny po uruchomienie produkcji na zakładzie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu linii technologicznych do produkcji chemii przemysłowej, na bazie surowców palnych, takich jak aceton, etanol, MDI, izopropanol. W zakładach chemicznych, największy nacisk kładziemy na zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa, zarówno ludzi jak i samej instalacji, dlatego każdy projekt linii technologicznej do produkcji surowców chemicznych, poprzedza analiza ryzyka oraz wybór technologii zabezpieczenia, przed skutkami niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich. Budujemy bezpieczne instalacje do produkcji chemii pracujące w strefach EX.

 

Budujemy linie technologiczne do chemii:

 

Linie do produkcji polioli

– Instalacje do magazynowania i dozowania pentanu, jako uniepalniacza do pianki poliuretanowej

– Linie technologiczne do chemii budowlanej z naważaniem i dozowaniem materiałów sypkich

– Instalacje do roztwarzania oraz krystalizacji kwasów i ługów budowane z tworzywa 

– Linie do mieszania i oczyszczania rozpuszczalników

– Linie do produkcji farb i tynków

– Linie technologiczne do klejów

– Przemysłowe mieszalnie rozpuszczalników

– Stacje rozładunkowe, urządzenia NO podlegające pod TDT

– Linie technologiczne do mieszania chemii na surowce palne i wybuchowe w klasie EX I 

Linie technologiczne do chemii projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa – europejskich dyrektyw, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy również doświadczenie w budowaniu instalacji chemicznych do mieszania i magazynowania surowców żrących, takich jak kwas siarkowy, dichloromentan, chlor, amoniak, czy inne niebezpieczne media wymagające stosowania specjalistycznej technologi wykonania oraz zabezpieczenia procesowego. Budujemy infrastrukturę towarzyszącą taką jak wanny ociekowe, absorbery, neutralizatory, podziemne zbiorniki awaryjnego rozlewu czy systemy gaśnicze. Używamy najnowszych technologii zabezpieczeniowych, aprobowanych w jednostkach urzędowych TDT, UDT, PSP, WIOŚ.

 

Przy budowie linii technologicznych stosujemy takie zabezpieczenia procesowe jak:

– Rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej

– Zabezpieczenie przed emisją poprzez buforową atmosferą ochronną pracującą jako wahadło gazowe

– Pełną hermetyzację procesów z odzyskiem bądź utylizacją oparów w instalacjach chemicznych

– Systemy zabezpieczeń przeciwdetonacyjnych i przeciwwybuchowych

– Instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku  cystern, podlegających procedurom dopuszczenia w TDT (stacje UNO)

– Automatyka sterująca do stref EX

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781