INSTALACJE wentylacji

DO STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM EX

Firma AERO SYSTEM zajmuje się kompleksowo projektowaniem i budowaniem linii technologicznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesowego. Dostarczamy układy wentylacji, instalacje technologiczne oraz bramy i drzwi i bramy EX z napędem automatycznym do stref objętych wymaganiami dyrektywy ATEX.

Zajmujemy się również dostosowywaniem pomieszczeń i przestrzeni produkcyjnych do wymagań dyrektywy ATEX. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne na etapie projektowania, uzgodnienia z urzędami,  zarządzania budową i dopuszczeniem instalacji do ruchu.

 

 

Zakres wykonywanych prac

– Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem, wynikających z obecności pyłów, gazów i cieczy palnych bądź wybuchowych.

– Dobór urządzeń do stref zagrożenia wybuchowego EX.

– Opracowywanie dokumentacji analizy ryzyka, z rozwiązaniami zabezpieczeń przed emisją, wyciekiem lub wybuchem.

– Uzgodnienia rozwiązań technicznych z inspektorami PSP.

– Wykonawstwo prac montażowych i spawalniczych w strefach EX pod szczególnym nadzorem.

– Budowa hal przemysłowych oraz kontenerów do magazynowania bądź przetwarzania surowców palnych bądź wybuchowych.

– Certyfikacja urządzeń i linii produkcyjnych pracujących w strefie EX, zgodnie z dyrektywą ATEX.

– Uzyskiwanie urzędowych uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji technicznych dla instalacji EX.

 

W zakładach przemysłowych budujemy

– Zbiorniki magazynowe na materiały palne i wybuchowe, ze zgłoszeniem i rejestracją urzędową.

– Hale i wiaty magazynowe na zbiorniki z materiałami palnymi i wybuchowymi.

– Rurociągi do przesyłu mediów palnych i wybuchowych.

– Kolektory pompowe i wyspy zaworowe w strefach EX.

– Instalacje elektryczne i akpia do stref zagrożenia wybuchem EX.

– Śluzy i bramy do stref EX certyfikowane zgodnie z dyrektywą ATEX.

– Centrale monitoringu stężenia gazów w strefach EX.

– Instalacje automatyki i teletechniczne do stref EX.

– Instalacje ppoż

– Oświetlenie do stref EX

 

Informacje dotyczące stref zagrożenia wybuchem EX

Strefy zagrożenia wybuchem tworzą się w miejscu, gdzie w jednym czasie mogą wystąpić 3 czynniki.

– Paliwo.

– Utleniacz (tlen).

– Źródło zapłonu.

Wybuch następuje w odpowiednich stosunkach objętości paliwa do utleniacza, które określa górna i dolna granica wybuchowości.

Miejsca w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, klasyfikuje się według podziału na strefy zagrożenia wybuchem, zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

 

Strefy EX dla gazów i oparów cieczy palnych

STREFA 0 – przestrzeń , w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.

STREFA 1 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

STREFA 2 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

 

Strefy EX dla pyłów, proszków i włókien

STREFA 20 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;

STREFA 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;

STREFA 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

 

Energia zapłonu

Do wybuchu potrzebny jest zapłon. Aby zapłon był możliwy potrzebna jest tzw. energia zapłonu.

Minimalna energia zapłonu, “E min” jest to najmniejsza energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego wyładowanie powoduje zapłon mieszaniny i rozprzestrzenianie się płomienia w określonych warunkach badania.

Wartość minimalnej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem pochodzącego od istniejących w rozpatrywanym obszarze źródeł energii. Strefę I zagrożenia wybuchem ograniczamy do strefy II przez wydzielenie ścianami warstwowymi oraz stosując bramy EX, oraz drzwi EX.

 

Źródło zapłonu

Wybuch może być zainicjowany przez wiele różnych źródeł zapłonu.

– Iskry wytwarzane mechanicznie

– Iskry elektryczne

– Iskry elektrostatyczne

– Gorące powierzchnie

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781