STRONA GŁÓWNA 9 Instalacje Chemiczne

INSTALACJE CHEMICZNE

Projektujemy i wytwarzamy instalacje chemiczne, szczególnie tam, gdzie produkowane lub magazynowane są materiały niebezpieczne, wybuchowe i żrące podlegające procedurom dopuszczenia do produkcji przez jednostki urzędowe (Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Celno Skarbowy)

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu mieszalników chemicznych, instalacji do produkcji ługów, kwasów oraz instalacji polioli do pianek poliuretanowych. W zakładach chemicznych, największy nacisk kładziemy na zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa, zarówno ludzi jak i samej instalacji. Każdy projekt instalacji chemicznej, poprzedza analiza ryzyka oraz wybór technologii wielopoziomowego zabezpieczenia, przed skutkami niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich.

 

Budujemy takie obiekty jak:

 

– Bazy magazynowe na materiały palne i wybuchowe

– Linie do produkcji polioli

– Instalacje do magazynowania i dozowania pentanu, jako uniepalniacza do pianki poliuretanowej

– Mieszalniki chemiczne na surowce płynne, z naważaniem i dozowaniem materiałów sypkich

– Instalacje do roztwarzania oraz krystalizacji kwasów i ługów

– Linie do mieszania i oczyszczania rozpuszczalników

– Instalacje do produkcji chemii budowlanej

– Stacje roztwarzania chloru

– Stacje rozładunkowe na materiałów niebezpiecznych podlegających TDT

– Mieszlniki chemiczne na surowce palne i wybuchowe w klasie EX I 

 

Instalacje chemiczne projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy również doświadczenie w budowaniu instalacji chemicznych do mieszania i magazynowania surowców niebezpiecznych, takich jak kwas siarkowy, dichloromentan, chlor, amoniak, azotowodór, cyjanowodór, cyklobutan, nadtlenek wodoru, nitrogliceryna,  czy inne niebezpieczne media wymagające stosowania specjalistycznej technologi wykonania oraz zabezpieczenia procesowego. Budujemy infrastrukturę towarzyszącą takie jak wanny ociekowe, absorbery, neutralizatory, podziemne zbiorniki awaryjne zlewne czy systemy gaśnicze.

 

Używamy najnowszych technologii zabezpieczeniowych, aprobowanych w jednostkach urzędowych TDT, UDT, PSP, WIOŚ.

 

Przy budowie instalacji stosujemy następujące zabezpieczenia procesowe:

 

– Dedykowane rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej

– Zabezpieczenie produktu atmosferą ochronną pracującą jako wahadło gazowe

– Pełną hermetyzację procesów z odzyskiem bądź utylizacją oparów w instalacjach chemicznych

– Technologie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwdetonacyjnych i przeciwwybuchowych

– Instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku  cystern, podlegających procedurom dopuszczenia w TDT (stacje NO)

– Automatyka zabezpieczeniowa klasy SIL

– Automatyka sterująca do stref EX