INSTALACJE CHEMICZNE

Projektujemy i wytwarzamy instalacje chemiczne, szczególnie tam, gdzie produkowane lub magazynowane są materiały niebezpieczne, wybuchowe i żrące podlegające procedurom dopuszczenia do produkcji przez jednostki urzędowe (Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Celno Skarbowy)
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu mieszalników chemicznych, instalacji do produkcji ługów, kwasów oraz instalacji polioli do pianek poliuretanowych. W zakładach chemicznych, największy nacisk kładziemy na zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa, zarówno ludzi jak i samej instalacji.
Każdy projekt instalacji chemicznej, poprzedza analiza ryzyka oraz wybór technologii wielopoziomowego zabezpieczenia, przed skutkami niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich.

 

Budujemy takie obiekty jak

– Bazy magazynowe na materiały palne i wybuchowe
Linie do produkcji polioli
– Instalacje do magazynowania i dozowania pentanu, jako uniepalniacza do pianki poliuretanowej
– Mieszalniki chemiczne na surowce płynne, z naważaniem i dozowaniem materiałów sypkich
– Instalacje do roztwarzania oraz krystalizacji kwasów i ługów
– Linie do mieszania i oczyszczania rozpuszczalników
– Linie do produkcji tynków i zapraw
– Linie do produkcji farb
– Stacje roztwarzania chloru
– Stacje rozładunkowe urządzenia NO podlegające pod TDT
– Mieszalniki chemiczne na surowce palne i wybuchowe w klasie EX I 

 

Instalacje chemiczne projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy również doświadczenie w budowaniu instalacji chemicznych do mieszania i magazynowania surowców niebezpiecznych, takich jak kwas siarkowy, dichloromentan, chlor, amoniak, azotowodór, cyjanowodór, cyklobutan, nadtlenek wodoru, nitrogliceryna,  czy inne niebezpieczne media wymagające stosowania specjalistycznej technologi wykonania oraz zabezpieczenia procesowego. Budujemy infrastrukturę towarzyszącą taką jak wanny ociekowe, absorbery, neutralizatory, podziemne zbiorniki awaryjnego rozlewu czy systemy gaśnicze.
Używamy najnowszych technologii zabezpieczeniowych, aprobowanych w jednostkach urzędowych TDT, UDT, PSP, WIOŚ.

 

Przy budowie instalacji stosujemy następujące zabezpieczenia procesowe

– Dedykowane rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej
– Zabezpieczenie produktu atmosferą ochronną pracującą jako wahadło gazowe
– Pełną hermetyzację procesów z odzyskiem bądź utylizacją oparów w instalacjach chemicznych
– Technologie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwdetonacyjnych i przeciwwybuchowych
– Instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku  cystern, podlegających procedurom dopuszczenia w TDT (stacje UNO)
– Automatyka zabezpieczeniowa klasy SIL
– Automatyka sterująca do stref EX

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781