INSTALACJE CHEMICZNE

Projektujemy i wytwarzamy instalacje chemiczne, szczególnie tam, gdzie produkowane lub magazynowane są materiały niebezpieczne, wybuchowe i żrące podlegające procedurom dopuszczenia do produkcji przez jednostki urzędowe (Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Celno Skarbowy)
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu mieszalników chemicznych, instalacji do produkcji ługów, kwasów oraz instalacji do magazynowania etanolu, paliw i polioli. W zakładach chemicznych, największy nacisk kładziemy na zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa, zarówno ludzi jak i samej instalacji.
Każdy projekt instalacji chemicznej, poprzedza analiza ryzyka oraz wybór technologii wielopoziomowego zabezpieczenia, przed skutkami niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich.

 

Budujemy takie obiekty jak

Linie technologiczne do chemii budowlanej
Linie do produkcji polioli
– Mieszalniki chemiczne na surowce płynne, z naważaniem i dozowaniem materiałów sypkich
– Podziemne magazyny paliw i cieczy palnych
– Instalacje do roztwarzania oraz krystalizacji kwasów i ługów
– Linie do mieszania i oczyszczania rozpuszczalników
– Stacje roztwarzania chloru
– Stacje rozładunkowe urządzenia NO podlegające pod TDT
– Mieszalniki chemiczne na surowce palne i wybuchowe w klasie EX I 

 

Instalacje chemiczne projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy również doświadczenie w budowaniu instalacji chemicznych do mieszania i magazynowania surowców niebezpiecznych, takich jak kwas siarkowy, chlor, amoniak, czy inne niebezpieczne media wymagające stosowania specjalistycznej technologi wykonania oraz zabezpieczenia procesowego. Budujemy infrastrukturę towarzyszącą taką jak wanny ociekowe, absorbery, neutralizatory, podziemne zbiorniki awaryjnego rozlewu, systemy gaśnicze oraz systemy automatyki zabezpieczającej i sterującej.
Używamy sprawdzonych technologii zabezpieczeniowych, aprobowanych w jednostkach urzędowych.

 

Przy budowie instalacji stosujemy następujące zabezpieczenia procesowe

– Dedykowane rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej
– Zabezpieczenie produktu atmosferą ochronną pracującą jako wahadło gazowe
– Pełną hermetyzację procesów z odzyskiem bądź utylizacją oparów w instalacjach chemicznych
– Technologie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych
– Instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku  cystern, podlegających procedurom dopuszczenia w TDT (stacje UNO)
– Automatyka sterująca do stref EX

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781