INSTALACJE CHEMICZNE

Projektujemy i wytwarzamy instalacje chemiczne, szczególnie tam, gdzie produkowane lub magazynowane są materiały niebezpieczne, wybuchowe i żrące podlegające procedurom dopuszczenia do produkcji przez jednostki urzędowe (Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Celno Skarbowy)
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu mieszalników chemicznych, instalacji do produkcji ługów, kwasów oraz instalacji do magazynowania etanolu, paliw i polioli. W zakładach chemicznych, największy nacisk kładziemy na zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa, zarówno ludzi jak i samej instalacji.
Każdy projekt instalacji chemicznej, poprzedza analiza ryzyka oraz wybór technologii wielopoziomowego zabezpieczenia, przed skutkami niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich.

 

Budujemy takie obiekty jak

Linie technologiczne do chemii budowlanej
Linie do produkcji polioli
– Mieszalniki chemiczne na surowce płynne, z naważaniem i dozowaniem materiałów sypkich
– Podziemne magazyny paliw i cieczy palnych
– Instalacje do roztwarzania oraz krystalizacji kwasów i ługów
– Linie do mieszania i oczyszczania rozpuszczalników
– Stacje roztwarzania chloru
– Stacje rozładunkowe urządzenia NO podlegające pod TDT
– Mieszalniki chemiczne na surowce palne i wybuchowe w klasie EX I 

 

Instalacje chemiczne projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy również doświadczenie w budowaniu instalacji chemicznych do mieszania i magazynowania surowców niebezpiecznych, takich jak kwas siarkowy, chlor, amoniak, czy inne niebezpieczne media wymagające stosowania specjalistycznej technologi wykonania oraz zabezpieczenia procesowego. Budujemy infrastrukturę towarzyszącą taką jak wanny ociekowe, absorbery, neutralizatory, podziemne zbiorniki awaryjnego rozlewu, systemy gaśnicze oraz systemy automatyki zabezpieczającej i sterującej.
Używamy sprawdzonych technologii zabezpieczeniowych, aprobowanych w jednostkach urzędowych.

 

Przy budowie instalacji stosujemy następujące zabezpieczenia procesowe

– Dedykowane rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej
– Zabezpieczenie produktu atmosferą ochronną pracującą jako wahadło gazowe
– Pełną hermetyzację procesów z odzyskiem bądź utylizacją oparów w instalacjach chemicznych
– Technologie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych
– Instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku  cystern, podlegających procedurom dopuszczenia w TDT (stacje UNO)
– Automatyka sterująca do stref EX

instalacje chemiczne

W jakich branżach firma projektuje i produkuje instalacje chemiczne?

Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją instalacji chemicznych, zwłaszcza tam, gdzie występują niebezpieczne, wybuchowe i żrące materiały. Specjalizuje się w projektowaniu mieszalników chemicznych, instalacji do produkcji ługów, kwasów oraz instalacji do magazynowania etanolu, paliw i polioli.

Jak firma gwarantuje bezpieczeństwo podczas projektowania i budowy instalacji chemicznych?

Przed rozpoczęciem projektu instalacji chemicznej firma przeprowadza analizę ryzyka i wybiera odpowiednie technologie wielopoziomowego zabezpieczenia, mające na celu minimalizację skutków niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich. Bezpieczeństwo ludzi i samej instalacji jest priorytetem firmy.

Jakie obiekty są budowane w ramach instalacji chemicznych przez firmę?

Firma buduje różne obiekty w ramach instalacji chemicznych, takie jak linie technologiczne do chemii budowlanej, linie do produkcji polioli, mieszalniki chemiczne obsługujące płyny i materiały sypkie, podziemne magazyny paliw i cieczy palnych, instalacje do roztwarzania i krystalizacji kwasów i ługów, linie do mieszania i oczyszczania rozpuszczalników, stacje roztwarzania chloru, stacje rozładunkowe urządzeń NO, mieszalniki chemiczne do obsługi surowców palnych i wybuchowych w klasie EX I.

Jakie zabezpieczenia procesowe są stosowane przy budowie instalacji chemicznych?

Podczas budowy instalacji chemicznych firma stosuje różne zabezpieczenia procesowe, takie jak specjalne materiały o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej, zabezpieczenie produktu przy użyciu atmosfery ochronnej, hermetyzację procesów z odzyskiem lub utylizacją oparów, technologie przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe, instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku cystern oraz systemy sterowania do stref EX.

4.7/5 - (361 votes)

instalacje chemiczne

KONTAKT

 

Aero System Sp. zoo - Generalny Wykonawca Inwestycji Przemysłowych
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

 

generalny wykonawca inwestycji przemysłowych

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781

projektowanie instalacji przemysłowych