Urządzenia NO
do rozładunku cystern

Urządzenie NO (stacja UNO) używana jest do załadunku i rozładunku zbiorników transportowych, w płynne surowce niebezpieczne (palne, żrące, trujące). Zadaniem tego urządzenia jest zapewnienie bezpiecznego procesu napełniania i opróżniania cystern, do zbiorników magazynowych na terenie magazynu surowców płynnych.
Stacje UNO wyposażone są w szereg rozwiązań mechanicznych i elektronicznych, utrzymujących wysoki poziom bezpieczeństwa nie tylko instalacji ale również personelu obsługującego stanowisko.
Konieczność stosowania rozwiązań do zabezpieczenia instalacji podczas rozładunku cystern w płynne surowce niebezpieczne wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (z późniejszymi zmianami). Sposób zabezpieczenia procesowego oraz zastosowane urządzenia, zgodnie z wymaganiami prawnymi podlegają uzgodnieniu i zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego TDT.

 

W zależności od kategorii zagrożenia budując urządzenie NO stosujemy zabezpieczenia

 

- Złącze sucho odcinające
- Złącze awaryjnego rozłączania
- Pomiar ciśnienia medium
- Pomiar temperatury medium
- Pomiar emisji i rozszczelnienia
- Szafa sterownicza z sygnalizacją akustyczną wycieku
- Zawór automatycznego rozłączenia
- Kraty i wanienki odciekowe

 

Budowa urządzenia NO rozpoczyna się od wykonania projektu wielobranżowego z analizą ryzyka dla medium które stwarza zagrożenie.
Następnie wykonaną dokumentację Stacji UNO uzgadniamy i zatwierdzamy w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego TDT.
Ostatni etap prac to dostawa i montaż urządzenia NO, a finalnie dokonanie urzędowego odbioru stacji w obecności inspektora TDT,
ponieważ przed rozpoczęciem eksploatacji należy zarejestrować urządzenie NO w lokalnej jednostce TDT.

 

Aero System realizuje kompleksowo budowy baz magazynowych na surowce niebezpieczne

 

Dostarczamy stacje UNO na takie media jak etanol, ług sodowy, kwas siarkowy, kwas azotowy, chlorek sodu oraz wiele innych mediów o charakterze towaru niebezpiecznego. Zapewniamy kompleksowe wykonanie prac przy budowach baz magazynowych na surowce niebezpieczne.

 

Proces budowy stacji UNO rozładunku cystern przebiega w kilku etapach

- Wykonanie projektu budowlanego na fundamenty i wannę wychwytową
- Wykonanie dokumentacji technologicznej
- Wykonanie dokumentacji automatyki zabezpieczającej
- Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej w jednostce TDT
- Wykonanie prac budowlanych
- Dostawa i posadowienie zbiorników
- Montaż urządzenia NO
- Wykonanie montażu rurociągów
- Montaż systemu grzewczego do rurociągów
- Montaż izolacji rurociągów
- Przeprowadzenie prób ciśnieniowych i badania złączy zrywalnych
- Dokonanie odbioru urzędowego stacji UNO
- Przeprowadzenie szkolenia dla obsługi stacji UNO
- Uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji stacji UNO

Nasze instalacje oceniane są jako nowoczesne i bezpieczne, ponieważ wyposażamy je w systemy grzewcze i automatyki co zapewnia długi okres bezawaryjnej pracy.
Używamy wysokiej klasy komponentów aby mieć pewność że instalacja poddawana oparom agresywnych mediów nie będzie ulegała degradacji.

Urządzenia NO

Jakie środki ochrony są stosowane w urządzeniach NO (stacji UNO) budowanych przez firmę Aero System?

Firma Aero System używa różnych środków ochrony w urządzeniach NO, takich jak odłączające złącza suchego typu, awaryjne złącza rozłączające, pomiary ciśnienia i temperatury mediów, pomiary emisji i uszkodzeń, szafy sterownicze z sygnalizacją dźwiękową w przypadku wycieku, zawory automatycznego odłączania oraz kratki i kadzie na ewentualne wycieki.

W jaki sposób firma Aero System realizuje proces budowy urządzenia NO (stacji UNO)?

Proces budowy urządzenia NO rozpoczyna się od wykonania kompleksowego projektu, który obejmuje analizę ryzyka związanego z mediami, stanowiącymi potencjalne zagrożenie. Następnie dokumentacja stacji UNO jest konsultowana i zatwierdzana przez odpowiednie organy inspekcji technicznej. Kolejnym krokiem jest dostawa i montaż urządzenia NO, a następnie przeprowadzenie oficjalnego odbioru stacji w obecności przedstawiciela inspekcji technicznej. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia NO konieczne jest zarejestrowanie go w lokalnym organie inspekcji technicznej.

Jakie substancje są obsługiwane przez stacje UNO dostarczane przez firmę Aero System?

Firma Aero System dostarcza stacje UNO, które obsługują różne substancje, takie jak etanol, ług sodowy, kwas siarkowy, kwas azotowy, chlorek sodu oraz wiele innych substancji niebezpiecznych.

Jakie etapy obejmuje proces budowy stacji UNO (rozładunku cystern) realizowany przez firmę Aero System?

Proces budowy stacji UNO (rozładunku cystern) realizowany przez firmę Aero System składa się z kilku etapów. Należą do nich wykonanie kompleksowego projektu budowlanego, obejmującego fundamenty i wannę retencyjną, przygotowanie dokumentacji technologicznej oraz automatyki zabezpieczającej, rejestrację w odpowiednich organach inspekcji technicznej, przeprowadzenie prac budowlanych, dostawę i instalację zbiorników, montaż urządzenia NO, instalację rurociągów, systemu grzewczego i izolacji, przeprowadzenie testów ciśnieniowych i badanie złączy, oficjalne odbiór stacji UNO, przeszkolenie personelu obsługującego oraz uzyskanie zezwolenia na eksploatację stacji UNO.

W jaki sposób firma Aero System zapewnia niezawodne działanie swoich instalacji?

Firma Aero System zapewnia niezawodne działanie swoich instalacji poprzez wyposażenie ich w systemy grzewcze i automatykę, co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów zapewia odporność instalacji na działanie agresywnych substancji oraz minimalizuje ryzyko degradacji. Dzięki tym środkom firma Aero System osiąga nowoczesne i bezpieczne instalacje, które spełniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i efektywności.

4.7/5 - (88 votes)

urządzenia no

projektowanie instalacji przemysłowych