Urządzenia NO

do rozładunku cystern

Urządzenie NO (stacja UNO) używana jest do załadunku i rozładunku zbiorników transportowych, w płynne surowce niebezpieczne (palne, żrące, trujące). Zadaniem tego urządzenia jest zapewnienie bezpiecznego procesu napełniania i opróżniania cystern, do zbiorników magazynowych na terenie magazynu surowców płynnych.
Stacje UNO wyposażone są w szereg rozwiązań mechanicznych i elektronicznych, utrzymujących wysoki poziom bezpieczeństwa nie tylko instalacji ale również personelu obsługującego stanowisko.
Konieczność stosowania rozwiązań do zabezpieczenia instalacji podczas rozładunku cystern w płynne surowce niebezpieczne wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (z późniejszymi zmianami). Sposób zabezpieczenia procesowego oraz zastosowane urządzenia, zgodnie z wymaganiami prawnymi podlegają uzgodnieniu i zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego TDT.

 

W zależności od kategorii zagrożenia budując urządzenie NO stosujemy zabezpieczenia

 

- Złącze sucho odcinające
- Złącze awaryjnego rozłączania
- Pomiar ciśnienia medium
- Pomiar temperatury medium
- Pomiar emisji i rozszczelnienia
- Szafa sterownicza z sygnalizacją akustyczną wycieku
- Zawór automatycznego rozłączenia
- Kraty i wanienki odciekowe

 

Budowa urządzenia NO rozpoczyna się od wykonania projektu wielobranżowego z analizą ryzyka dla medium które stwarza zagrożenie.
Następnie wykonaną dokumentację Stacji UNO uzgadniamy i zatwierdzamy w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego TDT.
Ostatni etap prac to dostawa i montaż urządzenia NO, a finalnie dokonanie urzędowego odbioru stacji w obecności inspektora TDT,
ponieważ przed rozpoczęciem eksploatacji należy zarejestrować urządzenie NO w lokalnej jednostce TDT.

 

Aero System realizuje kompleksowo budowy baz magazynowych na surowce niebezpieczne

Dostarczamy stacje UNO na takie media jak etanol, ług sodowy, kwas siarkowy, kwas azotowy, chlorek sodu oraz wiele innych mediów o charakterze towaru niebezpiecznego. Zapewniamy kompleksowe wykonanie prac przy budowach baz magazynowych na surowce niebezpieczne.

 

Proces budowy stacji UNO rozładunku cystern przebiega w kilku etapach

- Wykonanie projektu budowlanego na fundamenty i wannę wychwytową
- Wykonanie dokumentacji technologicznej
- Wykonanie dokumentacji automatyki zabezpieczającej
- Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej w jednostce TDT
- Wykonanie prac budowlanych
- Dostawa i posadowienie zbiorników
- Montaż urządzenia NO
- Wykonanie montażu rurociągów
- Montaż systemu grzewczego do rurociągów
- Montaż izolacji rurociągów
- Przeprowadzenie prób ciśnieniowych i badania złączy zrywalnych
- Dokonanie odbioru urzędowego stacji UNO
- Przeprowadzenie szkolenia dla obsługi stacji UNO
- Uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji stacji UNO

Nasze instalacje oceniane są jako nowoczesne i bezpieczne, ponieważ wyposażamy je w systemy grzewcze i automatyki co zapewnia długi okres bezawaryjnej pracy.
Używamy wysokiej klasy komponentów aby mieć pewność że instalacja poddawana oparom agresywnych mediów nie będzie ulegała degradacji.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781