STRONA GŁÓWNA 9 Stacje rozładunku cystern UNO

Stacje uno

do rozładunku cystern

 

 

Stacji UNO używamy do załadunku i rozładunku zbiorników transportowych, w płynne surowce niebezpieczne (palne, żrące, trujące).

Zadaniem tego urządzenia jest zapewnienie bezpiecznego procesu napełniania i opróżniania cystern, do zbiorników magazynowych na terenie zakładu przemysłowego.

Urządzenia UNO wyposażone są w szereg rozwiązań mechanicznych i elektronicznych, utrzymujących wysoki poziom bezpieczeństwa nie tylko instalacji ale również personelu obsługującego stanowisko.

Konieczność stosowania rozwiązań do zabezpieczenia instalacji podczas rozładunku cystern w płynne surowce niebezpieczne wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie

warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (z późniejszymi zmianami). Sposób zabezpieczenia procesowego

oraz zastosowane urządzenia, zgodnie z wymaganiami prawnymi podlegają uzgodnieniu i zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego TDT.

 

W zależności od kategorii zagrożenia związanego z podłączeniem i rozładunkiem cysterny, stosujemy zabezpieczenia

 

– Złącze sucho odcinające

– Złącze awaryjnego rozłączania

– Pomiar ciśnienia medium

– Pomiar temperatury medium

– Pomiar emisji i rozszczelnienia

– Szafa sterownicza z sygnalizacją akustyczną wycieku

– Zawór automatycznego rozłączenia

– Kraty i wanienki odciekowe

 

Budowa urządzeń rozpoczyna się od wykonania projektu wielobranżowego z analizą ryzyka dla medium które stwarza zagrożenie.

Następnie wykonaną dokumentację Stacji UNO uzgadniamy i zatwierdzamy w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego TDT.

Ostatni etap prac to dostawa i montaż stacji UNO, a finalnie dokonanie urzędowego odbioru stacji w obecności inspektora TDT,

ponieważ przed rozpoczęciem eksploatacji należy zgłosić stację UNO w lokalnej jednostce TDT.

 

Aero System realizuje kompleksowo budowy baz magazynowych na surowce niebezpieczne

Dostarczamy stacje UNO na takie media jak etanol, ług sodowy, kwas siarkowy, kwas azotowy, chlorek sodu oraz wiele innych mediów o charakterze towaru niebezpiecznego.

Zapewniamy kompleksowe wykonanie prac przy budowach baz magazynowych na surowce niebezpieczne.

 

 

Proces budowy stacji rozładunku cystern przebiega w kilku etapach

  – Wykonanie projektu budowlanego na fundamenty i wannę wychwytową

  – Wykonanie dokumentacji technologicznej

  – Wykonanie dokumentacji automatyki zabezpieczającej

  – Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej w jednostce TDT

  – Wykonanie prac budowlanych

  – Dostawa i posadowienie zbiorników

  – Montaż stacji UNO

  – Wykonanie montażu rurociągów

  – Montaż systemu grzewczego do rurociągów• Montaż izolacji rurociągów

  – Przeprowadzenie prób ciśnieniowych i badania złączy zrywalnych

  – Dokonanie odbioru urzędowego stacji UNO

  – Przeprowadzenie szkolenia dla obsługi stacji UNO

  – Uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji stacji UNO

  Nasze instalacje oceniane są jako nowoczesne i bezpieczne, ponieważ wyposażamy je w systemy grzewcze i automatyki co zapewnia długi okres bezawaryjnej pracy.

  Używamy wysokiej klasy komponentów aby mieć pewność że instalacja poddawana oparom agresywnych mediów nie będzie ulegała degradacji.