instalacje wodorowe

Przemysłowe instalacje do wodoru budujemy na liniach produkcyjnych które używają ten gaz do procesów technologicznych. Ponieważ wodór jest gazem palnym i wybuchowym, instalacja musi spełnić szereg wymagań technicznych, które należy uwzględnić na etapie projektowania, uzgodnień oraz montażu samej instalacji.

Technologiczne i pożarowe ryzyka związane z realizacją instalacji wodorowych:

W ramach analizy kluczowych czynników ryzyka i wymaganych działań mitygujących przeprowadzamy analizę bezpieczeństwa procesowego, w tym poważnej awarii oraz ryzyka ekologicznego.
W celu przeprowadzenia  analizy i oceny zagrożeń (HAZID) tworzymy wstępny projekt technologiczny z matrycą ryzyk i systemami zabezpieczeń.
Celem badania jest zidentyfikowanie i opisanie potencjalnych zagrożeń oraz problemów, które mogą wystąpić w instalacji wodorowej. Ze względu na koncepcyjny charakter projektu analiza taka bazuje na wstępnym określeniu możliwych zdarzeń niebezpiecznych związanych z funkcjonowaniem projektowanego obiektu technicznego. Analiza tego typu pozwala m.in. na znalezienie przyczyn wystąpienia zidentyfikowanych zdarzeń oraz oszacowanie ich możliwych skutków, określenie planowanych zabezpieczeń (lub rekomendowanie nowych) związanych z zapobieganiem oraz ograniczaniem wystąpienia zidentyfikowanych zdarzeń.
Wyniki tego typu analizy stanowią bazę do przeprowadzenia dalszych analiz bezpieczeństwa, które przeprowadzone będą w fazie projektowania badanej instalacji.
Działamy od wykonania opracowania dokumentu analizy ryzyka, następnie wykonanie wielobranżowego projektu technicznego, przez zatwierdzenie dokumentacji w UDT, dostawy zbiorników, po wykonanie montażu i uruchomienia instalacji.

 

 

Budujemy instalacje wodorowe w etapach

–Analiza ryzyka z wyborem technologii wielopoziomowego zabezpieczenia
– Projekt P&ID instalacji wodorowej z doborem aparatury
– Wykonanie projektu 3D rurociągów wodoru
– Dobór i montaż aparatury zabezpieczającej i pomiarowej
– Nadzór inżynierski technologa spawalnika nad grupą spawaczy
– Montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów
– Spawanie rurociągów
– Montaż kabli grzewczych i izolacji na stacjach redukcyjnych
– Prześwietlanie spawów i wykonanie pełnej dokumentacji. jakościowej
– Wykonanie prób ciśnieniowych
– Odbiór instalacji w lokalnej jednostce UDT

Wybudowanie instalacji wodorowej poprzedzone jest stworzeniem dokumentacji, w ramach której wykonujemy analizę ryzyka i projekt wielo-poziomowego systemu zabezpieczeń przed rozszczelnieniem i nie kontrolowaną emisją. Stosujemy sprawdzonych dostawców aparatury dedykowanych do budowy instalacji, aby mieć pewność, że instalacja będzie działać w sposób bezpieczny i niezawodny.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781