STRONA GŁÓWNA 9 CIEPŁOWNIE
Automatyka kotłów ciepłowniczych

1. SYSTEMY STEROWANIA I WIZUALIZACJI KOTŁÓW WR-10 I WR-25

 

Naszą specjalizacją w kontraktach dla ciepłowni jest automatyzacja kotłów wodnych rusztowych WR-10, WR-25 i parowych OR-10, OR-16, OR-32. Zasilamy również wszelkie instalacje towarzyszące związane z procesem spalania takie jak odpylanie,  odbiór pyłu, systemy czyszczenia powierzchni ogrzewalnych metodą fali uderzeniowej, instalacje deNOx, deSOx, oraz systemy ciągłego pomiaru emisji spalin do rozliczania się z urzędami WIOŚ. Wykonujemy automatykę kotłów w wielu konfiguracjach: Kotły z ekonomizerem, zimnym zmieszaniem, sterowaniem klapami stref rusztu, praca kilku źródeł na jeden obieg. Wykonujemy kompleksowe prace automatyki i elektryki dla nowych jednostek na ścianach szczelnych, oraz modernizujemy starsze jednostki.

Posiadamy spore doświadczenie w automatyzacji instalacji odsiarczania spalin metodami suchą, półsuchą i mokrą.

 

 

Zakres prac automatyki kotłowej przebiega w kolejnych fazach:

– Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA.
– Wykonanie projektu blokad, i zatwierdzenie projektów w CLDT i UDT.
– Dostawa i montaż szaf sterowniczych, akpia i okablowania.
– Odbiór instalacji przed inspektorami UDT i dopuszczenie do ruchu na gorąco.
– Oprogramowanie sterowników kotłowych i komputerowego systemu dyspozytorskiego AERO HEAT.
– Uruchomienie sterowania kotłem i pracy w AUTO, udział w ruchu 72h NA gorąco.
– Szkolenie operatorów z obsługi systemu.

Wraz z układem sterowania kotłem wykonujemy również automatyzację i sterowanie instalacjami około-kotłowymi. W ramach tych prac wykonujemy sterowanie instalacją odżużlania, odgazowania, zimnego zmieszania, oraz instalacjami oczyszczania spalin czyli sterowanie filtrami workowymi lub elektrofiltrami, sterowanie obijakami, transport popiołu.

 

 

 

 

 

2. SYSTEMY CIĄGŁEGO POMIARU EMISJI SPALIN

Wykonujemy kompleksowe prace przy budowaniu Systemów Ciągłego Pomiaru Emisji Spalin. Systemy służą do pomiarów ciągłych parametrów emitowanych spalin oraz rejestracji i archiwizacji zmierzonych parametrów.

Podstawowe mierzone pomiary spalin:

 

– O2– tlen

– Zapylenie

– NOx– tlenki azoru

– SOx– tlenki siarki

 

 Dodatkowe mierzone parametry spalin

 

– temperatura spalin

– Prędkość(objętość emitowanych spalin)

– ciśnieniaspalin

– CO– tlenek węgla

– CO2– dwutlenek węgla

Prace przy budowie systemów pomiaru spalin wykonujemy kompleksowo. Instalacje firmy AERO SYSTEM do pomiarów emisji spalin składają się z kolejnych etapów: projekt wielobranżowy, dobór aparatury, montaż, uruchomienie i szkolenie  z zakresu obsługi i serwisowania.

Stosujemy dwie metody pomiaru:

 

– Dla składników gazowych metoda ekstrakcyjna, oraz metoda in-situ do pomiaru zapylenia spalin gdzie temperatura spalin jest wyższa od punktu rosy

– Metoda in-situ dla natężenia przepływu, ciśnienia i temperatury oraz zapylenia spalin w przypadku obiektów, w których temperatura spalin jest wyższa od punktu rosy.

– W przypadkach gdy temperatura spalin jest poniżej punktu rosy stosowane są pyłomierze ekstrakcyjne.

 

Instalacje firmy AERO SYSTEM zbudowane są w oparciu o wiodących dostawców aparatury pomiarowej takie jak Durag, Siemens, Winkler, AMETEK, Gasmet, JUM, SETNAG. Każdą instalację wyposażamy w komputer z oprogramowaniem do monitorowania, zapisywania i raportowania danych o stężeniach i emisji parametrów spalin, dla jednostek WIOŚ zgodnie aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi. System dostosowany jest do aktualnych wymagań prawnych w zakresie systemów informatycznych dla  ciągłych pomiarów emisji, oraz umożliwia realizację procedur kontroli systemu pomiarowego z serii QAL 3.

Nasze systemy zgodne są z takimi aktami prawnymi jak:

– Dyrektywa 2001/80/EC LCPD

– Norma EN/PN 14181

– CEN TC264 WG6

– Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) Prawo Ochrony Środowiska i jej kolejne zmiany,

– Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 (Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 w sprawie standardów emisji oraz instalacje technologiczne do ich wykonania.

– Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) w sprawie rodzajów wyników pomiarów w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji,

– Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1291) w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów

wielkości emisji i ilości wody,

– Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 (MP nr 57 poz. 780) w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 oraz z obwieszczeniem na rok 2011,-

– Polską Normą PN-EN 14181 „Emisji ze źródeł stacjonarnych. Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych”.

Nasi inżynierowie chętnie odpowiedzą szczegółowo na wszelkie pytania.

 

 

 

 

3. OBNIŻENIE MOCY ZNAMIONOWEJ KOTŁÓW WR-25 WR-10


Wykonujemy również modernizacje kotłów w zakresie zmniejszenia mocy znamionowych kotłów, oraz dostosowania automatyki zabezpieczeniowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami CLDT i UDT. Obniżenie mocy kotłów wykonujemy w części ciśnieniowej i automatyki. Zakres prac obniżenia mocy kotła obejmuje projekt części ciśnieniowej oraz akpia. Następnie wykonane projekty zatwierdzamy w lokalnych jednostkach UDT oraz CLDT w Poznaniu.

Po zatwierdzeniu urzędowym dokumentacji dokonujemy prac montażowych. Dokonujemy zmian mechanicznych w ruszcie, podmuchu oraz wykonujemy modernizację części ciśnieniowej w kotle. Przy okazji zmniejszenia mocy kotła wykonujemy dodatkowe prace takie jak montaż ekonomizera, obijaków, czujników poziomu węgla. Po montażu wykonujemy rozruch kotła i odbiór UDT po którym nadajemy dokumentację na nową obniżoną moc kotła.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781