Strona główna  > Instalacje chemiczne

 

INSTALACJE CHEMICZNE

 

 

Projektujemy i wytwarzamy instalacje chemiczne, szczególnie tam, gdzie produkowane lub używane są materiały niebezpieczne, wybuchowe i żrące typu amoniak, etanol, roztwory kwasów i zasad.

Instalacje chemiczne projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego.

Używamy najnowszych technologii przy projektowaniu i wytwarzaniu instalacji chemicznych, takich jak:

 

– Dedykowane rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej.

– Pełną hermetyzację procesów z odzyskiem bądź utylizacją oparów w instalacjach chemicznych.

– Technologie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwdetonacyjnych i przeciwwybuchowych.

– Instalacje załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, podlegających procedurom dopuszczenia do eksploatacji.

– Instalacje do produkcji kwasów.

– Instalacje do produkcji polioli.

– Automatyka zabezpieczeniowa klasy SIL.

– Automatyka sterująca do stref EX.

 

W zakładach chemicznych największy nacisk kładziemy na zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i samej instalacji. Każdy projekt instalacji chemicznej, poprzedza analiza ryzyka oraz wybór technologii wielopoziomowego zabezpieczenia, przed skutkami niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich. Posiadamy ogromne doświadczenie w budowaniu instalacji chemicznych do mieszania surowców niebezpiecznych, takich jak kwas siarkowy, dichloromentan, chlor, amoniak, azotowodór, cyjanowodór, cyklobutan czy inne niebezpieczne media wymagające stosowania specjalistycznej technologi wykonania oraz zabezpieczenia procesowego. Budujemy również instalacje grzewcze i chłodnicze do linii technologicznych w których następują reakcje egzoterminecze, bądź technologia wytwarzania wymaga doprowadzenia ciepła bądź chłodu. W takich liniach produkcujnych budujemy kotłownie parowe oraz rurociągi pary i kondensatu.

Wykonujemy instalache chemiczne w skalach:

 

– Laboratoryjna bądź pilotażowa.

– Półtechniczna, skidowa.

– Przemysłowa do pracy ciągłej o pełnej wydajności.