Strona główna  > Instalacje chemiczne

 

INSTALACJE CHEMICZNE

 

 

Projektujemy i wytwarzamy instalacje chemiczne, szczególnie tam, gdzie produkowane lub używane są materiały niebezpieczne, wybuchowe i żrące typu amoniak, etanol, roztwory kwasów i zasad.

Instalacje chemiczne projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego.

Używamy najnowszych technologii przy projektowaniu i wytwarzaniu instalacji, takich jak:

 

– Dedykowane rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej.

– Pełną hermetyzację procesów z odzyskiem bądź utylizacją oparów.

– Technologie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwdetonacyjnych i przeciwwybuchowych.

– Instalacje załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, podlegających procedurom dopuszczenia do eksploatacji.

– Automatyka zabezpieczeniowa klasy SIL.

– Automatyka sterująca do stref EX.

 

W zakładach chemicznych największy nacisk kładziemy na zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i samej instalacji. Każdy projekt instalacji chemicznej, poprzedza analiza ryzyka oraz wybór technologii wielopoziomowego zabezpieczenia, przed skutkami niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich.

Wykonujemy linie technologiczne w skalach:

 

– Laboratoryjna bądź pilotażowa.

– Półtechniczna, skidowa.

– Przemysłowa do pracy ciągłej o pełnej wydajności.